Odwiedziło nas:

logo gazeta górnik logo gazeta hajerfakty
zig-zag.prv.pl

Historia MZ ZZG w Polsce KWK „Marcel”.

Działający po II wojnie światowej w zakładach górniczych Związek Zawodowy Górników, po ogłoszeniu 13 grudnia 1981r. stanu wojennego przestał istnieć. 15 października 1982 r. zawiązał się Komitet Założycielski nowego związku o nazwie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników KWK „Marcel”, który zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach 30 listopada 1982 r. Członkami Komitetu Założycielskiego byli: Henryk Wojtczak, Gerard Mrowiec i Jan Moczadło. 8 lutego 1983 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano władze NSZZ-P KWK "Marcel". W skład Prezydium weszli: Henryk Wojtczak - przewodniczący, Gerard Mrowiec - wiceprzewodniczący, Elżbieta Wiśniewska - sekretarz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Józef Warzecha. 18 marca 1985 r. w trakcie kolejnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wybrano nowy zarząd w składzie: Józef Kostka - przewodniczący, Henryk Zóllner - wiceprzewodniczący, Karol Durczok - sekretarz.

W marcu 1987 r. po odejściu na emeryturę wiceprzewodniczącego H. Zóllnera w jego miejsce powołano Krystiana Grobelnego. W następnych wyborach , które odbyły się 12 marca 1988 r. powołano nowy Zarząd, który przedstawiał się następująco: Karol Durczok - przewodniczący, Krystian Grobelny - wiceprzewodniczący, Jan Mikułka - sekretarz. Na kolejnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się 8 maja 1991 r. dokonano kolejnych zmian we władzach związku. I tak funkcje przewodniczącego objął Franciszek Kmieciak, jego zastępcą został K. Grobelny, zaś sekretarzem Genowefa Krawiec.

Od lewej stoją: H.Wojtczak, J.Kostka, K.Durczok, W.Dujka, K.Dziuba, M.Małecki.

21 stycznia 1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zarejestrowano - wpisując do rejestru związków zawodowych - Związek Zawodowy Górników w Polsce. Uchwałą Rady Krajowej ZZG w Polsce z 23 maja 1992 r. postanowiono wpisać do rejestru podstawowych organizacji związkowych Związek Zawodowy Górników w Polsce przy KWK „Marcel” z siedzibą w Wodzisławiu Źl. 25 czerwca nastąpiła zmiana na funkcji wiceprzewodniczącego; miejsce K.Grobelnego zajął Wiesław Dujka. 13 stycznia 1993 r. na posiedzeniu Zarządu dokonano zmiany w składzie Prezydium Związku. W miejsce G. Krawiec, która przeszła na emeryturę, w głosowaniu jawnym wybrano Krystiana Dziubę. 19 grudnia 1995 r. Związek Zawodowy Górników w Polsce KWK „Marcel” przekształcił się w Międzyzakładowy Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK „Marcel” w Wodzisławiu Źl. Swoim działaniem objął zakłady KWK „Marcel” - tj. PHU „Esox”, ZRB „Budmar”, PHU „Ema-Trans” i „Markop” Sp. z o.o.

11 kwietnia 1997 r. podczas Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej nie nastąpiły znaczne zmiany. Franciszek Kmieciak został przewodniczącym, Wiesław Dujka i Krystian Dziuba wiceprzewodniczącymi, zaś przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stanisław Bednorz. Na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 9 kwietnia 1999 r. dokonano wyboru nowego składu osobowego zarządu. Funkcję przewodniczącego powierzono Wiesławowi Dujce, wiceprzewodniczącymi zostali Krystian Dziuba i Marian Małecki. Dotychczasowy przewodniczący Franciszek Kmieciak po przejściu na urlop górniczy zrezygnował z funkcji przewodniczącego organizacji związkowej.

19 października 2001 r., zgodnie ze Statutem ZZG w Polsce odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, na której nie zaszły żadne zmiany w składzie urzędującego Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Janusz Kornas. Zarząd w dotychczasowym składzie funkcjonował do 29 czerwca 2004 r., kiedy to w związku z przejściem na emeryturę W. Dujki przyjęto jego rezygnację z funkcji przewodniczącego. Jego obowiązki powierzono dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu K. Dziubie, zaś drugim wiceprzewodniczącym został wybrany Bronisław Capłap. W takim składzie urzędujący Zarząd pracował do 28 października 2005 r., kiedy to podczas Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej na funkcję przewodniczącego wybrano kol. Mariana Małeckiego, a Krystianowi Dziuba i Bronisławowi Capłap powierzono obowiązki wiceprzewodniczących.

22 stycznia 2007 r. podczas centralnej akademii ZZG w Polsce z okazji Dnia Górnika nasz związkowy sztandar został odznaczony Złotą Honorową odznaką Zasłużony dla ZZG w Polsce.

Kiedy na koniec 2006 r. odszedł na emeryturę kol. Krystian Dziuba Zarząd podejmując stosowną uchwałę powierzył z dniem 1 02.2007 r. funkcję wiceprzewodniczącego Krzysztofowi Wojciechowskiemu.

10 lutego 2010r. podczas Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Przewodniczącym Zarządu został wybrany kol. Marian Małecki. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie Janusz Kornas. Natomiast 24 lutego 2010r. na pierwszym zebraniu nowowybrany Zarząd wybrał dwóch wiceprzewodniczących. Większością głosów wybrani zostali: Bronisław Capłap i Krzysztof Wojciechowski.

Szeregi naszego, najliczniejszego w kopalni związku, tworzy obecnie około 1/3 zatrudnionych pracowników. Posiadamy również jedną z najliczniejszych organizacji wśród emerytów. Nasza Komisja Emerytów i Rencistów której przewodniczy kolega Franciszek Bojda liczy obecnie ponad 300 członków.