Odwiedziło nas:

logo gazeta górnik logo gazeta hajerfakty
zig-zag.prv.pl

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

Kasa zapomogowo-pożyczkowa po nowemu

Idea kas i ich charakter koleżeńskiej samopomocy finansowej pozostały niezmienne od początku ich istnienia. Pierwsze powstawały już w okresie powojennym niemalże w każdym zakładzie pracy i jednostce budżetowej, a ich zadaniem był propagowanie oszczędzania i racjonalnego dysponowania własnymi środkami finansowymi. Ważną jej rolą było i jest niesienie w sytuacjach trudnych i wystąpienia nieszczęść losowych pomocy w postaci pożyczek bezzwrotnych - tzw. zapomóg. Zgromadzone przez jej członków środki w postaci wpisowego i wkładów pozwalają na wypłacanie nie oprocentowanych pożyczek spłacanych miesięcznymi ratami według złożonej deklaracji. Środki finansowe KZP lokowane są na oprocentowanych kontach bankowych, a pozyskiwane z oszczędności odsetki powinny zasilać fundusz zapomogowy i pokrywać opłaty związane z prowadzeniem rachunku przez jednostki bankowe. Jak jednak banki podchodzą do naszych kredytów i naszych oszczędności znamy z autopsji. Spłacanie kredytu staje się koszmarem , a najlepiej gdybyśmy za przechowywanie naszych środków płacili "opłaty parkingowe". Największym zagrożeniem dla kas zapomogowo pożyczkowych w czasie ich funkcjonowania była inflacja i denominacja. W latach 80-tych lawinowo rosła ilość składach wniosków o udzielenie pożyczki, gdyż każdy chciał szybko skonsumować oszczędności. Tamten okres chwilowej niedyspozycji nadszarpnął nieco wiarygodność kas stawiając je w niekorzystnym świetle. Dzisiaj podstawą funkcjonowania kas jest Ustawa z 11 sierpnia 2021 r., która wprowadziła wiele zmian, ze zmianą nazwy kasy włącznie. Z nazwy zniknęło określenie "Pracownicza", co wiąże się z tym że jej członkiem może być również osoba świadcząca pracę zarobkową za wynagrodzeniem na podstawie innej niż stosunek pracy. Ma to uzasadnienie w definicjach Ustawy o związkach zawodowych dotyczących osób, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy. Zmiany w ustawie o KZP wymusiły dostosowanie do jej zapisów nowego statutu, regulaminu funduszu pośmiertnego i całej dokumentacji oraz przygotowanie i złożenie w terminie do 11.04.2023 r. wniosku do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej o obowiązkowe zarejestrowanie kasy i nadanie jej numeru Regon. Nowa ustawa uregulowała zakres umowy z pracodawcą dotyczącej świadczenia pomocy w zorganizowaniu i prowadzeniu kasy. Określiła też prawa i obowiązki stron związane z ochroną danych osobowych. Koniec kadencji wybranych przed czterema laty władz i zmiana ustawy wymusiły niejako zwołanie Walnego Zebrania Członków dotychczasowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w kopalni PGG S.A. KWK ROW - Ruch Marcel. Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się na wniosek ustępującego zarządu w dniu 19 maja br. Przypomnijmy, że założycielem kasy w przypadku kopalni "Marcel" był związek zawodowy górników i rada pracowników, które na przestrzeni lat, za pośrednictwem swych przedstawicieli kierowały pracami kasy i czuwały nad przestrzeganiem prawidłowego jej funkcjonowania. W nowej ustawie o KZP pozostawiono kontrolną rolę związków zawodowych nad funkcjonowaniem kas. A, że w naszej kopalni jest ich kilka to na wniosek ZZG w Polsce powołano wspólną reprezentację, która przejęła funkcję kontrolną umożliwiając związkowcom na zasiadanie we władzach KZP. Do reprezentacji tej na najbliższą kadencję powołani zostali: Marek Gęborski ZZG w Polsce, Sławomir Stacha ZZ POSz, Jakub Jankowski ZZ Kadra, Mirosława Kopiec ZZ Przeróbka, Mariusz Kowalczyk WZZ Sierpień, Rajmund Kowol NSZZ Solidarność, Łukasz Ciuberek ZZRG, Radosław Dobies Jedność Górnicza. Prawo uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków powierzono Sławomirowi Stacha ZZ POSz. Kilkakrotne spotkania ustępującego Zarządu PKZP, służb księgowych i komisji rewizyjnej z organizacjami związkowymi, po dwóch miesiącach, zaowocowały wypracowaniem nowego statutu i regulaminu Kasy pośmiertnej. Ich treści skonsultowane zostały z prawnikami i przedstawione do akceptacji na Walnym Zebraniu Członków. Walne Zebranie Członków w dniu 19 maja otworzyła ustępująca przewodnicząca Kamila Goik, a poprowadził je za akceptacją członków Bronisław Capłap. Do nowych władz wybrani zostali: Bała Tomasz, Czaja Rafał, Herok Tomasz, Muszer-Mrozek Monika, Pelczar Grażyna, Przybyła Marek, Rybak Piotr, Stężały Aldona, Tomczyk Mieczysława, Wilk Radosław, Wojciechowski Krzysztof i Zapalski Dariusz. Na pierwszym posiedzeniu zarząd się ukonstytuował. Przewodniczącym KZP został Krzysztof Wojciechowski, zastępcą Mieczysława Tomczyk, skarbnikiem Aldona Stężały, a sekretarzem Monika Muszer-Mrozek.

W komisji rewizyjnej zasiadają: Gontarz Artur, Luks Joanna , Marszolik Agata, Dziś możemy powiedzieć, że nie czekając na upłynięcie ustawowego czasu, dzięki sporemu zaangażowaniu organizacji związkowych, dyrekcji i jej członków Kasa Zapomogowo Pożyczkowa kopalni "Marcel" funkcjonuje w myśl Ustawy po nowemu, z nową nazwą, statutem, regulaminem funduszu pośmiertnego i z nowo-powołanym zarządem i komisją rewizyjną.

Krzysztof Wojciechowski przew. ZZG w Polsce KWK Marcel

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

Okaż górniczą solidarność z Ukrainą. Udziel wsparcia finansowego najbardziej tego potrzebującym, poprzez dokonanie przelewu o tytule: Solidarni z Ukrainą, na subkonto PKO BP nr: 74 1020 1026 0000 1802 0509 0834 lub złóż zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wskazanej przez Ciebie kwoty.

Zgoda na potrącenie (pobierz, wniosek)


ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

W związku z licznymi głosami o zaniżonej wypłacie 14-tej pensji wynikającej z „Polskiego Ładu”. Zwracamy się o zgłaszanie tego faktu i utraconej orientacyjnej kwoty do biura Zarządu Związku ZZGw Polsce PGG KWK Marcel. Z naszej inicjatywy aktualnie trwają przeliczenia wszystkich pracowników firmy i w najbliższym czasie planowane jest spotkanie 25 luty br.z Zarządem PGG, celem ustalenia wysokości rekompensat za utracone uposażenie.

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

Serdecznie dziękujemy naszym hojnym sponsorom za ufundowane nagrody. Wkrótce galeria z festynu

ref1

Rozmowa portalu zzg.org.pl z Krzysztofem Wojciechowskim Przewodniczącym ZZG w Polsce PGG KWK „Marcel” i wiceprzewodniczącym ZOK Polskiej Grupy Górniczej.


zzg.org.pl: Krzysztof, z jakimi problemami obecnie musicie sobie radzić, co doskwiera najbardziej pracownikom Waszej Kopali?

Krzysztof Wojciechowski: Największym problemem na Ruchu Marcel, jak i kopani ROW jest spadek zatrudnienia w stosunku do planów PTE. Teraz gdy mamy okres wakacji, absencja wzrasta i ten problem jest znacznie widoczniejszy na poszczególnych oddziałach.

zzg.org.pl: Jak sobie radzicie z tymi problemami?

Krzysztof Wojciechowski: Jak to w górnictwie bywało i jest, radzić sobie trzeba. Następują przesunięcia załogi w miarę potrzeb np. przy pracach przygotowawczych. Jesteśmy kopalnią dwu ruchową, gdzie prace prowadzimy na macierzy, Marcel, jak i na Marklowicach, więc jak nie ma takiej potrzeby intensywności prac na danym oddziale, danego ruchu, to się przenosi pracowników. Są to działania krótkoterminowe, które nie przynoszą znacznych rezultatów. Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, jest zagrożony pracą w systemie trzy zmianowym, ponieważ brakuje pracowników. Tutaj zostały podjęte decyzje, że pracowników przesuwamy z zmiany trzeciej na zmiany pierwszą i drugą, gdzie trzeba zabezpieczyć obsługę i remonty w ciągu technologicznym na ZPMW. Zostało skierowane pismo organizacji związkowych działających w kopalni ROW do Zarządu PGG, dotyczące bardzo złej sytuacji zatrudnieniowej na kopalni ROW.

zzg.org.pl: Czy uzyskaliście jakąś odpowiedź na to pismo o uzupełnienie zatrudnienia?
Krzysztof Wojciechowski: Odbyły się spotkania z prezesem Janczewskim na poszczególnych ruchach w kopani ROW, gdzie tematem przewodnim było zatrudnienie. Uzupełniane braków kadrowych ma następować poprzez alokację pracowników z innych kopalń PGG, którzy wyrażą chęć pracy w kopalni ROW.
Najważniejszym argumentem przenosin danego pracownika jest miejsce zamieszkania. Poprzez portal pracownika taka oferta została przedstawiona pracownikom PGG o możliwości przeniesienia do pracy na kopalni ROW. Obawiam się że to nie wystarczy na pokrycie braków kadrowych i jest nieuniknione aby spółka musiały przyjąć do pracy osoby z rynku zewnętrznego. Po prostu nie będziemy mieli kim pracować i wykonywać nadane zadania produkcyjne.

zzg.org.pl: Czy braki zatrudnieniowe wpływają na stan bezpieczeństwa pracy?

Krzysztof Wojciechowski: Oczywiście, że braki w zatrudnieniu wpływają na bezpieczeństwo pracy.
Możemy podawać przykłady, gdzie przy pracach transportowych w brygadach pracowało cztery, pięć osób a teraz pracują np. dwie osoby, co powoduje wydłużenie czasu pracy, skutkiem czego może być utrata koncentracji, sprawności psycho – fizycznej itp.

zzg.org.pl: Jesteście jedną z najprężniej działających organizacji w naszym związku, jakie atrakcje i benefity macie w swojej ofercie dla członków związku?

Krzysztof Wojciechowski: Najważniejszą sprawą dla organizacji jest ochrona pracownika, miejsc pracy i płacy. Nie zapominamy o sprawach statutowych, ochronie prawnej dla członków związku. Pracownicy mogą skorzystać z oferty operatora PLAY, jak i przygotowywanej przez nasz związek, szerokiej gamy oferty imprez rekreacyjno - sportowych, umożliwiającej skorzystanie z dofinansowań ZFŚS.

zzg.org.pl: Dziękuję za rozmowę.

/pytania zadał: A. Siekaniec/

Wniosek (pobierz, wniosek)

Porozumienie z 07.02.2020r 14-ta pensja

Protokół rozbieżności z 07.02.2020r

STANOWISKO STRONY

SPOŁECZNEJ Z 07.02.2020

KOMUNIKAT

Porozumienie ws. dopłat do dniówek

Porozumienie w sprawie premii jednorazowej

Pismo do Ministra Tchórzewskiego

Pismo do PGG

INFORMACJA O PPK

INFORMACJA RODO

POROZUMIENIE PŁACE 23.04.2018r

POROZUMIENIE 14-tka 23.04.2018r

KOMUNIKAT 23.04.2018r

Protokół ze spotkania 13.04.2018r

Zestawienie zmian przepisów Kodeksu Pracy

Wyrok Sądu Najwyższego w temacie nadgodzin

ref1

Oświadczenie podatnika do 26 roku życia (pobierz, wniosek)


ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

Wycieczki, a czemu nie

- mówi przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce Polskiej Grupy Górniczej KWK „Marcel” Krzysztof Wojciechowski


Powoli zamykamy czas letnich wyjazdów, organizowania różnych form wypoczynku, co wpisane jest w naszą statutową działalność. Z tegorocznej oferty skorzystały już, w skali naszej kopalni setki, a w ramach PGG S.A. na pewno tysiące osób. A były to najczęściej wyjazdy krajowe do naszych byłych ośrodków wypoczynkowych zrządzanych obecnie przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną oraz przez biura „Altamira” i „Level”, z którym i współpracujemy od lat. Byliśmy w tym roku w Kościelisku, Sarbinowie, Dąbkach, Pogorzelicy i w Szeligach – na Mazurach i za granicą w Grecji oraz na Węgrzech. Niegasnące zainteresowanie ofertą wypoczynku wpisaną w Plan pracy naszej organizacji związkowej daje nam odpowiedź na pytanie – Czy warto się w to angażować, poświęcając niejednokrotnie swój prywatny czas na przygotowanie programu, list ubezpieczeniowych i całej dokumentacji? Chyba warto, skoro w ograniczonym zakresie czyni to Dział Socjalny kopalni, a zapotrzebowanie jest zdecydowanie większe. To pracownicy określają swe potrzeby i oczekiwania. Korzystamy tu, jak niegdyś dział socjalny ze sprawdzonych biur podróży, które polecamy naszym pracownikom. Nie-związkowcy spoglądając na oferty w gablotach złośliwie nazywają nas biurem podróży. Sami zaś stojąc z boku, pomijani w kolejce do wyjazdów, zazdroszczą innym kolegom. Nie angażując się w nic „oczekują zbiorów” śląc obelgi i pomówienia pod adresem organizacji związkowych. A trzeba wiedzieć, że uczestniczący w wyjazdach mają w ten sposób niepowtarzalną możliwość skorzystania z przysługującego im dofinansowania jaką daje przyjęty w kopalni Regulamin korzystania ze świadczeń socjalnych. My zaś będąc współorganizatorem stajemy się pilotami, rezydentami i „ka-owcami”, a niekiedy i animatorami (patrz – Neptunalia, gry, konkursy, zabawy itp.). Każdorazowo z grupą delegujemy osobę (członka Zarządu) do sprawowania roli kierownika – opiekuna grupy. Środki z odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nie stanowią funduszu wynagrodzeń i nie mają charakteru roszczeniowego. A więc osoby uprawnione, które ze świadczeń świadomie nie skorzystały nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu. Szczegółowe zasady organizowania i finansowania działalności socjalnej reguluje Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 9Dz.u.z 2015 r., poz 111. To Ustawa w sposób jednoznaczny precyzuje – czemu fundusz służy, a już na pewno nie stanowi on podstawy naszej miesięcznej pensji. Zarząd PGG, dyrekcje kopalń i działy socjalne prowadzą bardzo przejrzystą i czytelną politykę umożliwiając pracownikom korzystanie z funduszu, a my jako związkowcy im tylko w tym pomagamy. Mając zaś kontakt z załogą dobieramy kierunki rekreacji i dobrego wypoczynku, zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników. Ten sam fundusz poprzez zapomogi służy pomocą w trudnych sytuacjach życiowych pracownika i wspiera organizowanie zakładowych turniejów piłki siatkowej, czy nożnej. Tu jakby nikt nie miał zastrzeżeń. Nie mają chyba też zastrzeżeń pracownicy, którzy w tym roku odbiorą paczki świąteczne i karnety na basen, żużel oraz bilety na imprezy kulturalno – rozrywkowe. Pisząc ten krótki materiał – odpieram niejako atak na związki zawodowe, które niejednokrotnie negatywnie oceniane są poprzez ekran komórki na facebooku, a szczególnie przez dyletantów związkowych, którzy sami nic nie robią i nie mają nic do powiedzenia prócz krytykowania innych w myśl zasady „dobrze łapać gady cudzymi rękoma”.

obrazek obrazek

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

Gwarancja pracy w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz. Od 1 września 2018 roku uczeń otrzyma 200 zł miesięcznie stypendium oraz 1000 zł na koniec roku szkolnego za wyniki w nauce.

LINK DO ARTYKUŁU PGG .S.A

ref1

ref1

Regulamin ZFŚS na 2018r

Kalejdoskop Regionów wydanie 24.11.2017

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

Kopalnie bronią się przed luką pokoleniową

Węglowe spółki będą zatrudniać górniczych absolwentów szkół zawodowych. - To dobry znak – mówią związkowcy z ZZG w Polsce. Nie można kolejny raz doprowadzić do luki pokoleniowej w polskich kopalniach. A niestety w efekcie obecnej restrukturyzacji górnictwa, gdy z branży na urlopy górnicze i inne świadczenia odchodzą tysiące pracowników kopalń na horyzoncie jawi się brak rąk do pracy. Dodatkowo poziom odejść pracowników na emerytury, struktura wiekowa i staż pracy pokazują, że niezbędny jest powrót do przyjmowania systematycznie absolwentów.
Końcem roku szkolnego w maju o rozpoczęciu wspólnego długofalowego programu współpracy górnictwa ze szkołami zawodowymi postanowili przedstawiciele spółek węglowych (PGG,JSW, Tauron Wydobycie), którzy spotkali się w Katowicach w siedzibie PGG. Oceniono wówczas, że sytuacja w szkołach zawodowych i technikach górniczych jest dramatyczna. Po restrukturyzacji kilka tysięcy osób odeszło na urlopy górnicze. W kopalniach PGG od 60-70 proc. stanowią górnicy ze stażem 3 do 10 lat pracy, około 25 proc. ma staż ponad 20 lat, natomiast w grupie stażowej od 10 do 20 lat widać lukę pokoleniową. Dyrektorzy 14 współpracujących szkół zadeklarowali otwarcie klas o profilu górniczym, ale odzew jest nikły. Każdego roku jesienią szkoły otrzymają od PGG zapotrzebowanie i właśnie szacunki spółki odnośnie liczby odejść emerytalnych zdeterminują liczebność i rodzaje klas.
- Bez przyjmowania absolwentów klas górniczych do kopalń bardzo szybko dojdzie do ich likwidowania. Stąd tak ważne są gwarancje pracy po szkole. U nas w Zespole Szkół Zawodowych w Radlinie na uwagę zasługuje dodatkowy kierunek: mechanik monter maszyn i urządzeń o specjalności maszyny górnicze, który objęty jest gwarancją pracy Polskiej Grupy Górniczej. Taka współpraca między szkołą a kopalnią daje przyszłość młodemu człowiekowi i wykwalifikowanych pracowników dla kopalni – mówi „Górnikowi” Krzysztof Wojciechowski – przewodniczący ZZG w Polsce w KWK Marcel. Również Zarząd JSW podjął decyzję o powrocie do zatrudniania absolwentów. Zgodnie z rejonizacją podpisano umowy ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach (kopalnie Knurów-Szczygłowice i Budryk), miastem Jastrzębie, a w trakcie zawierania jest umowa z gminą Pawłowice (kopalnia Pniówek). Jeśli chodzi o Tauron Wydobycie to na terenie miast Jaworzno, Libiąż i Brzeszcze, gdzie działają kopalnie spółki, podpisane zostały umowy patronackie ze szkołami. Kształcą one w specjalnościach technik górnik, technik elektryk i technik mechanik, co do których Tauron ma pewność, że zostaną wykorzystane w kopalniach.
Jeszcze w Kompanii Węglowej, czyli poprzedniczce Polskiej Grupy Górniczej współpraca ze szkołami została nawiązana w 2004 roku, poprzez zawarcie porozumień z organami prowadzącymi szkoły górnicze (prezydentami miast, starostami powiatów, wójtami gmin). Na przestrzeni 10 lat – do roku 2014 udzielono 8416 gwarancji zatrudnienia dla uczniów szkół zawodowych i techników.
W roku 2015 w związku z trudną sytuacją ekonomiczną spółki, Kompania Węglowa S.A. zawiesiła udzielanie gwarancji zatrudnienia dla uczniów podejmujących naukę w szkołach objętych porozumieniami o współpracy, ale w dalszym ciągu czyniła starania by wywiązać się ze zobowiązań wobec uczniów posiadających wcześniej udzielone gwarancje zatrudnienia. Przyjęcia absolwentów posiadających gwarancje zatrudnienia odbywały się sukcesywnie, w miarę posiadanych możliwości kadrowych i z uwzględnieniem założeń Planu Techniczno – Ekonomicznego. I tak w roku 2015 przyjęto do pracy 151 absolwentów, zaś w latach 2016 – 2017 (do 30.04.2017 r.) zatrudniono 1305 absolwentów.Liczba uczniów, którym w latach poprzednich udzielono gwarancji zatrudnienia przedstawia się następująco:841 uczniów powinno ukończyć naukę do czerwca 2017 roku,369 uczniów powinno ukończyć naukę w roku 2018,219 uczniów powinno ukończyć naukę w czerwcu 2017 roku – są to uczniowie szkół, z którymi współpracę nawiązał Katowicki Holding Węglowy S.A.
Aktualnie PGG, która przejęła zobowiązania Kompanii Węglowej S.A. wynikające z porozumień w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych współpracuje z 14 organami prowadzącymi takie szkoły. Podobne porozumienia i gwarancje dotyczące praktyk zawodowych i staży absolwenckich w dalszej kolejności zatrudniania – w miarę posiadanych możliwości, spółki węglowe czynią wobec uczelni kształcących w kierunkach górniczych, np. z Politechniką Źląską czy Akademią Górniczo-Hutniczą. Miejmy nadzieję, że absolwenci szybciej znajdą pracę, a spółki górnicze będą systematycznie realizowały swoje zobowiązania.

Jarosław Bolek

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie

zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia kształcenia w naszej placówce w klasach wielozawodowych kształcących m.in. w takich zawodach jak : mechanik monter maszyn i urządzeń , ślusarz , monter mechatronik , wędliniarz , operator obrabiarek skrawających , elektryk, lakiernik , cukiernik , fryzjer oraz w wielu innych.

Na uwagę zasługuję dodatkowy kierunek mechanik monter maszyn i urządzeń o specjalności maszyny górnicze , który objęty jest gwarancją pracy Polskiej Grupy Górniczej.

Uczniowie mogą skorzystać z pomocy szkoły w znalezieniu pracodawcy, u którego będą realizować zajęcia praktyczne. Dodatkowo szkoła prowadzi dla dorosłych w systemie zaocznym ( sobota , niedziela co 2 tygodnie w 8 miesięcy) Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe , które są bezpłatne.

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń z bezpłatnym kursem spawania MAG.
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi również z bezpłatnym kursem spawania MAG.
Nowość M.11. Eksploatacja złóż podziemnych

Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły , na stronie www. i facebook-u, na którym znajduje się rozkład jazdy pociągów przejeżdżających przez miasto Radlin, który umożliwia dotarcie do szkoły z całego powiatu wodzisławskiego jak i z Rybnika.
W najbliższym czasie pojawi się rozkład jazdy komunikacji autobusowej.

ref1

ref1

ref1

Reaktywacja gwarancji pracy dla klas górniczych bardzo bliska

Władze Powiatu Wodzisławskiego negocjują z Polską Grupą Górniczą powrót do gwarancji pracy dla uczniów klas górniczych. Obecnie uzgadniane są jeszcze i precyzowane zasady współpracy.


Powiat chce, aby porozumieniem objęta była Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie (tak od 1 września będzie się nazywać Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie) oraz Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, wchodzące w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. W planach naborowych na rok szkolny 2017/2018 Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie proponuje kształcenie w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń – specjalizacja maszyny i urządzenia górnicze, zaś Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Zajęcia praktyczne uczniowie realizują zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni Ruchu „Marcel” w Radlinie oraz w wyrobiskach ćwiczebnych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Przypomnijmy, że 29 maja w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach odbyła się narada na temat kształcenia w zawodach górniczych. PGG boryka się bowiem z kłopotami kadrowymi i zachęca szkoły do otwierania klas o specjalizacji górniczej. Zgodnie z projektem porozumienia absolwenci kierunków objętych umową zyskają gwarancję pracy po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz pozytywnego wyniku badań lekarskich dopuszczających do pracy pod ziemią. Co ważne, przyjęcie do pracy ma się odbywać w roku ukończenia szkoły i uzyskania tytułu zawodowego. W przypadku wstrzymania przyjęć z powodu sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki PGG ma gwarantować absolwentom szkół zatrudnienia w pierwszej kolejności po wznowieniu przyjęć. Dodatkowo Polska Grupa Górnicza nie wyklucza możliwości przyznania nagród uczniom objętym gwarancją, a którzy otrzymają świadectwo w poszczególnych klasach ze średnią co najmniej 4,0, w tym bardzo dobrą ocenę z zajęć praktycznych oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie


Jarosław Rudol

W związku ze staraniami Dyrekcji ZSZ w Radlinie Polska Grupa Górnicza popiera zawarcie porozumienia o współpracy w sprawie kształcenia młodzieży. Powiat Wodzisławski w najbliższym czasie podpisze stosowne porozumienie w tej sprawie, które umożliwi absolwentom naszej szkoły zatrudnienie w kopalni. Zapraszamy chętnych gimnazjalistów do zapisów do klasy mechanik monter maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia górnicze.


ref1

ref1

Pismo do Ministra Energii oraz PGG

Już działa Punkt Dziennego
Pobytu Środowiskowego w Radlinie

Wokół nas jest wiele osób, które z różnych powodów, potrzebują pomocy innych ludzi. Często są to osoby niepełnosprawne, czasem seniorzy, którzy z powodu trudności towarzyszących ludziom w starszym wieku, mają problemy z poruszaniem się, wykonywaniem codziennych czynności. Osoby te, potrzebują też naturalnych kontaktów z innymi ludźmi, chcą uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym itd. Nie zawsze rodzina może wypełnić te oczekiwania i potrzeby. Wszyscy możemy włączyć się w tę swoistą misję niesienia pomocy ludziom z naszego otoczenia. Taką możliwość daje nam projekt „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” realizowany również w Radlinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy wsparciu finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kogo można zgłosić do udziału w projekcie?

- zależne osoby dorosłe o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- zależne osoby niepełnosprawne- w stopniu lekkim,
- osoby zależne przewlekle chore,
- osoby niesamodzielne - mieszkające samotnie z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego – powyżej 65 roku życia.

Jaką formę pomocy mogą otrzymać uczestnicy projektu?

- telepomoc– możliwość wezwania pomocy w chwilach nagłego zagrożenia życia, powiadomienia bliskich, monitorowanie podopiecznego poprzez kontakt elektroniczny z Centrum Operacyjnym obsługującym system;
-opieka i różnorodne zajęcia w Punkcie Dziennego Pobytu Środowiskowego (tzw. świetlica środowiskowa) usytuowana w Radlinie przy ulicy Władysława Orkana 23 w budynku ZSZ w Radlinie pomoc udzielana przez środowiskowe grupy wsparcia (pomoc w zakupach, umówienie wizyty u lekarza, wsparcie psychologiczne, informacje o korzystaniu z telepomocy, korzystanie z porad psychologa i prawnika zatrudnionych w projekcie.

Jak można pomagać ludziom w tym projekcie ?

Każdy, kto chciałby zostać wolontariuszem i mógłby w dowolnym wymiarze czasu, zrobić zakupy uczestnikom projektu, wyjść na spacer, umożliwić udział w wydarzeniach kulturalnych, imprezach okolicznościowych itp. proszony jest o kontakt z koordynatorami, mentorami, innymi przedstawicielami realizowanego projektu pod następującymi numerami telefonów : 608 310 847, 504 307 171

Udział w projekcie jest bezpłatny.

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

WALKA O DEPUTATY WĘGLOWE. ULTIMATUM EMERYTÓW GÓRNICZYCH;

ref1

ref1

Film promujący zawód mechanik o specjalności górniczej;

Podanie - uczestnika Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (pobierz, oswaidczenie

 

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

ref1

Odpowiedz na Apel do Pani Premier Beaty Szydło

ref1

ref1

ref1


List otwarty do Pani Premier Beaty Szydło

PROJEKT OBYWATELSKI

Porozumienie z 19.04.2016r

ref1

ref1

ref1

ref1

OPZZ dopięło swego: stawka godzinowa uchwalona


OPZZ i Pracodawcy RP o minimalnej stawce godzinowej. Jakie będą skutki jej wprowadzenia?

Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
w latach 2008-2015