zig-zag.prv.pl
Rok 2020 - Rokiem Jubileuszu 100 lecia

OKRĘG WODZISŁWSKI
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
obchodzi 100 lat

Słowo wstępne

    Historia powstania i rozwoju federacji śpiewaczej nasuwa pewne skojarzenia z ewangelicznym obrazem przypowieści o ziarnku gorczycy, które jest najmniejsze ze wszystkich nasion, a daje początek wzrostu wielkiego krzewu - drzewa, gdzie nawet mogą znaleźć swoje gniazdo skrzydlaci mieszkańcy. W opisie ewangelijnym chodzi o królestwo Boże i jego rozwój, ale na zasadzie analogii, maleńkim ziarenkiem gorczycy można zobrazować początek organizacji śpiewaczej na Górnym Śląsku w 1910 roku, w tym niepozorne, a szlachetne inicjatywy wybitnego działacza Michała Mariana Wolskiego i osób z nim współpracujących. W ciągu kolejnych dziesięciu lat miała miejsce prawdziwa ekspansja zespołów chóralnych, co w konsekwencji prowadziło do zorganizowania w ramach Związku Śląskich Kół Śpiewaczych już odrębnych 11 okręgów. Odtąd rozwijające się drzewo federacji charakteryzowało się licznymi rozgałęzieniami, przy czym każda gałąź miała swoją żywotność i zachowywała odrębną specyfikę. Znaczące miejsce w tak efektownym rozwoju federacji zajął Okręg Wodzisławski, który powstał 27 marca 1920 roku z inicjatywy działacza plebiscytowego dr. Alojzego Pawelca i jego przyjaciół, i od stu lat promieniuje swą owocną działalnością. Zaszczytny jubileusz jest okazją do wdzięcznych wspomnień, przeprowadzania pewnego bilansu dokonań, upamiętnienia ludzi, wydarzeń, koncertów. Każda tego rodzaju retrospekcja w przypadku ruchu śpiewaczego budzi wielki szacunek wobec konkretnych osób i całych zespołów. Wszelkie statystyki, porównania, zestawienia, najczęściej wypełniają teczki sprawozdań, ale nie do końca oddają istotę działalności muzycznej wspólnoty. Chodzi przecież o przeżycia artystyczne, niebywałe emocje, radości i smutki, sukcesy i niepowodzenia, entuzjazm śpiewaczy i zmaganie się z dziejowymi kryzysami. Wydaje się, że decydującym walorem oddziaływania okręgu śpiewaczego i orkiestrowego jest współuczestniczenie w życiu danej społeczności, wkomponowanie się na stałe w jej kulturalny krajobraz. I tak też jest z Okręgiem Wodzisławskim, który przez cały mijający wiek kształtuje oblicze kulturalne szeroko pojętego środowiska miasta Wodzisławia Śląskiego i okolicznych miejscowości. Wymownym świadectwem pielęgnowania rodzimej tradycji są koncerty z repertuarem śpiewów śląskich, w tym zwłaszcza Turniej Chórów im. Mariana Łunarzewskiego (od 1989 r.) oraz Festiwal Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki (od 2010 r.). Obraz oddziaływania wodzisławskiej federacji śpiewaczej i orkiestrowej byłby zubożony, gdyby w jego opisie zabrakło nurtu religijnego, uczestniczenia w życiu wspólnot wyznaniowych związanych z Kościołem rzymskokatolickim, ale też i ze społecznością Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ten kierunek działalności owocuje od lat wspaniałym śpiewem chóralnym ubogacającym uroczystą liturgię, kształtującym okolicznościowe nabożeństwa i wypełniającym repertuar efektownych koncertów muzyki sakralnej. Prawdziwą wizytówkę Okręgu stanowią Wodzisławskie Spotkania Kolędowe, organizowane od 1995 roku, dziś już o randze międzynarodowej, a także majowe koncerty chóralnych pieśni maryjnych. W kontynuacji tych kulturalnych wydarzeń oraz w ich sprawnym przebiegu dużą rolę odgrywa współpraca liderów zarządu Okręgu z władzami miasta i działaczami lokalnych samorządów; w dobie obecnej jest to dużą zasługą prezesa Krystiana Dziuby, jego pasji i zaangażowania, uhonorowanego za ofiarną działalność prestiżową Nagrodą im. Stanisława Moniuszki w 2016 roku i licznymi odznaczeniami związków śpiewaczych. Rozwijające się drzewo społecznego ruchu muzycznego ma w sobie wiele soków witalnych i jego żywotność nastraja optymizmem. Tak też należy widzieć przyszłość, z nadzieją w sercu, że ruch śpiewaczy i orkiestrowy w ramach Okręgu Wodzisławskiego będzie się nadal rozwijał i przynosił dobre owoce. Niech nie zabraknie zapału i entuzjazmu wśród kontynuatorów szlachetnej misji. Niech ludzkie wysiłki wspiera błogosławieństwo Stwórcy muzycznego piękna!

ks. prof. dr hab. Antoni Reginek
kapelan Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr